Ο Υποθετικός Λόγος στα Αγγλικά- Όλοι οι Conditionals- Σχηματισμός, Κανόνες, Χρήση

Οι Υποθετικοί Λόγοι στα Αγγλικά αποτελούν σημαντικό μέρος της καθομιλουμένης και πέφτουν συχνά στα διπλώματα Lower και Proficiency.

Ο Υποθετικός Λόγος γενικά

Σχηματίζεται με μία κύρια και με μία δευτερεύουσα πρόταση. Η δευτερεύουσα είναι δευτερεύουσα υποθετική και ξεκινά συνήθως με τους συνδέσμους αν και εάν. Η δευτερεύουσα λέγεται Υπόθεση και η Κύρια Απόδοση.

Zero Conditional

Μηδενικός Λόγος; Τι στο καλό;

ΧΡΗΣΗ

Ο Zero Conditional χρησιμοποιείται για γενικές ή αφηρημένες αλήθειες.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ

if+present simple- present simple

If you boil an egg, it’s hot.

First conditional

ΧΡΗΣΗ

Ο First Conditional χρησιμοποιείται για αλήθειες που είναι πολύ πιθανό να προκύψουν στο μέλλον.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

if+ present simple- simple future

ή προστακτική

ή can, must, may, should (με το should μεταφράζεται εάν τυχόν)

Προσέξτε! Το if δε θέλει ΠΟΤΈ μελλοντικό χρόνο στους Conditionals.

If you should see Mary, tell her I’m home.

You must work hard if you want to pass the exams.

If they learn what we ‘ve done, they may be really upset.

Second Conditional

ΧΡΉΣΗ

Χρησιμοποιείται για καταστάσεις σχεδόν απίθανες να συμβούν.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ

if+ past simple- would+απαρέμφατο χωρίς to

ή could, might

If I was a doctor, I’d be very rich.

If he didn’t wear a helmet, he might be killed.

If you were a lawyer, you could help a lot of people.

WAS/WERE

Στον υποθετικό λόγο αντί για was μπορούμε να βάλουμε were, σε όλα τα πρόσωπα.

If he weren’t/wasn’t so rude, he could be really successful right now.

 Υπάρχει και η φράση  «If I was/were you» για συμβουλές.

If I were you, I’d study hard for the exams.

Third Conditional

ΧΡΉΣΗ

Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι δεν έγινε στο παρελθόν, αλλά αν γινόταν. κάτι διαφορετικό θα είχε γίνει στο παρόν.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ

if+past perfect- would+ απαρέμφατο παρακειμένου χωρίς to

                                              ή could, might και απαρέμφατο χωρίς to

If they hadn’t been so rude to her, she wouldn’t have been so upset.

Ιδιομορφία

Μπορούμε να αφαιρέσουμε το if και να βάλουμε την πρόταση στον ερωτηματικό τύπο, με το ίδιο νόημα. Γιατί όμως να κάνουμε κάτι τέτοιο;

If I were you, I would apologise to him.→ Were I you, I’d apologise to him.

Αυτό γίνεται μόνο με τα ρήματα should, were, had.

Αντικαθιστούμε το if

Αντί για το if, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ποικίλες λέξεις για τους υποθετικούς λόγους.

 1. whether (=αν). Whether you don’t hurry, you’ll miss the train.
 2. providing/provided (that) (αρκεί να, με την προϋπόθεση να) You can take my car providing that you’re careful.
 3. unless (αν όχι/εκτός) Unless you leave now, you’ll be late for school. (το unless συντάσσεται με κατάφαση, εκτός απ’ όταν σημαίνει «εκτός αν», οπότε μπορεί και να πάρει αρνητική σύνταξη)
 4. on condition (αρκεί να, υπό τον όρο να) You will come with me on condition you aren’t rude.
 5. suppose/supposing (υπέθεσε, υποθέτοντας ότι) Supposing you were a doctor, would you like your job?
 6. as/so long as (εφόσον) I’ll lend you my money so long as you return it on Monday.
 7. in case (σε περίπτωση) (ποτέ με μέλλοντα ή would) I gave her my lunch in case she got hungry.
 8. but for (αν δεν ήταν) But for my dad, I wouldn’t be a successful businessman right now. But for my parents, I wouldn’t have passed the exams.

If και μέλλοντας

Το if πάει με μέλλοντα μετά τις εκφράσεις:

 • I doubt
 • I’m not sure
 • I wonder
 • I don’t know

I don’t know if she will ever return.

Οι Υποθετικοί Λόγοι στα Αγγλικά