Ενεργητικές μετοχές σε -οντας και -ώντας

Οι μετοχές είναι παράγωγα των ρημάτων. Υπάρχουν 2 είδη μετοχών, οι Ενεργητικές και οι Παθητικές. Οι Ενεργητικές προκύπτουν από ενεργητικό ρήμα και και καταλήγουν σε -οντας ή -ώντας.

Όταν το ρήμα τονίζεται στο τελευταίο -ω, τότε η μετοχή παίρνει κατάληξη -ώντας.

περνώ-περνώντας

Όταν το ρήμα τονίζεται οπουδήποτε αλλού, παίρνει κατάληξη -οντας.

τρέχω-τρέχοντας

Μεγάλη προσοχή στα ρήματα σε -ώνω. Τονίζονται στην παραλήγουσα, που είναι το ω, αλλά η μετοχή είναι -οντας.

μεγαλώνω-μεγαλώνοντας

Λύστε την άσκηση συμπληρώνοντας τα κενά ( 😉 )

Η Ναζιστική Γερμανία, …………………… (ξεκινώ) τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε τις κατακτητικές της προσπάθειες ……………………….. (καταλαμβάνω) την Πολωνία. ………………… (αντιδρώ), η Μεγάλη Βρετανία βομβάρδισε περιοχές της Γερμανίας …………………………… (χρησιμοποιώ) την αεροπορία της. Η Ιταλία, ………………….. (συμμαχώ) με τη Γερμανία και …………………………… (κηρύσσω) πόλεμο στη Βρετανία, πέρασε στις δυνάμεις του Άξονα. Οι Ιάπωνες, ……………………. (κάνω) φιλία με τον Άξονα και ………………………. (κατακτώ) τις γύρω βρετανικές αποικίες, έγινε κατευθείαν εχθρός των Συμμάχων. Ο πόλεμος τελείωσε ………………… (ρίχνω) οι Αμερικάνοι 2 ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία.
Ενεργητικές μετοχές

Ξεχωρίζουμε την Ενεργητική από την Παθητική Φωνή και ξεχωρίζουμε την ορθογραφία τους!

Να θυμάστε ότι η Παθητική Φωνή είναι η χώρα των -αι.

Τα μόνα -ε καταλήξεις είναι στο εμείς και στο εσείς. Όπως και στην Ενεργητική. Θυμόμαστε ότι:

«Στο εμείς και στο εσείς, πάντα έψιλον θα βρεις».

Η Ενεργητική δεν έχει καθόλου -αι. Μόνο -ε.

Για να ξεχωρίσουμε αν στην Παθητική θα βάλουμε -αι ή -ε, θα:

 1. δούμε το ρήμα στο πρώτο πρόσωπο του Ενεστώτα
 2. θα ελέγξουμε αν είναι Ενεργητική ή Παθητική φωνή
 3. αν είναι Ενεργητική, βάζουμε -ε.
 4. αν είναι Παθητική, βλέπουμε τι πρόσωπο είναι και κάνουμε το αντίστοιχο. -Αι στον Ενικό και -ε στον πληθυντικό (εξαιρώντας το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο)

Συγκρίνετε:

 • Να μην μολύνετε το περιβάλλον. (εσείς, σταματήστε να το μολύνετε, δεν είναι καλό)
 • Να μην μολύνεται το περιβάλλον. (αυτό μολύνεται από μόνο του ή από άγνωστες αιτίες, έτσι εμείς κάνουμε διαδηλώσεις έξω από το σπίτι του για να σταματήσει).

 

Τα Αριθμητικά Επίθετα: Κλίσεις, Ορθογραφία, Κατηγορίες

Τα Αριθμητικά επίθετα είναι οι αριθμοί ολογράφως. Σαν επίθετα που είναι, πολλά έχουν τρία γένη. Το 0 και το 1 έχουν ενικό και τα υπόλοιπα πληθυντικό αριθμό (για τα απόλυτα αριθμητικά). Ας δούμε τις κατηγορίες και τι πρέπει να προσέχουμε στην ορθογραφία.

Απόλυτα αριθμητικά

Είναι κανονικά οι αριθμοί, όπως τους ξέρουμε.

0

μηδέν

1

ένας-μία-ένα

2

δύο

3

τρεις-τρεις-τρία

4

τέσσερις-τέσσερις-τέσσερα

5

πέντε

6

έξι

7

εφτά (ή επτά)

8

οχτώ (οκτώ)

9

εννέα (εννιά)

10

δέκα

11

έντεκα

12

δώδεκα

13

δεκατρείς-δεκατρείς-δεκατρία (μία λέξη!)

14

δεκατέσσερις-δεκατέσσερις-δεκατέσσερα

15

δεκαπέντε

16

δεκαέξι (δεκάξι)

17

δεκαεφτά (δεκαεπτά)

18

δεκαοχτώ (δεκαοκτώ)

19

δεκαεννέα (δεκαεννιά)

20

είκοσι

21

είκοσι ένας-είκοσι μία-είκοσι ένα (δύο λέξεις!)

30

τριάντα

40

σαράντα

50

πενήντα

60

εξήντα

70

εβδομήντα

80

ογδόντα

90

ενενήντα

100

εκατό

200

διακόσιοι-διακόσιες-διακόσια

300

τριακόσιοι-τριακόσιες-τριακόσια

400

τετρακόσιοι-τετρακόσιες-τετρακόσια

500

πεντακόσιοι-πεντακόσιες-πεντακόσια

600

εξακόσιοι-εξακόσιες-εξακόσια

700

εφτακόσιοι-εφτακόσιες-εφτακόσια (ή επτακόσιοι-επτακόσιες-επτακόσια)

800

οχτακόσιοι-οχτακόσιες-οχτακόσια (οκτακόσιοι-οκτακόσιες-οκτακόσια)

900

εννιακόσιοι-εννιακόσιες-εννιακόσια

1.000

χίλιοι-χίλιες-χίλια

2.000

δύο χιλιάδες

1.000.000

ένα εκατομμύριο

2.000.000

δύο εκατομμύρια

1.000.000.000

ένα δισεκατομμύριο

Ορθογραφικές παρατηρήσεις:

 1. οι δεκάδες σε -ήντα γράφονται με -η

 2. εννέα-εννιά-εννιακόσια αλλά ενενήντα

 3. Οι αριθμοί από το 13 ως το 19 γράφονται με μία λέξη

 4. είναι «δύο εκατομμύρια« και όχι «δύο εκατομμύριο»

Τακτικά αριθμητικά

Πόσο καλός βγήκε κάποιος ανάμεσα σε κάποιους άλλους, π.χ. Ο Αλέξης βγήκε πρώτος στον αγώνα.

1

πρώτος

2

δεύτερος

3

τρίτος

4

τέταρτος

5

πέμπτος

6

έκτος

7

έβδομος

8

όγδοος

9

ένατος!

10

δέκατος

11

ενδέκατος

12

δωδέκατος

13

δέκατος τρίτος

14

δέκατος τέταρτος

15

δέκατος πέμπτος

16

δέκατος έκτος

17

δέκατος έβδομος

18

δέκατος όγδοος

19

δέκατος ένατος!

20

εικοστός

21

εικοστός πρώτος

30

τριακοστός

40

τεσσαρακοστός

50

πεντηκοστός

60

εξηκοστός

70

εβδομηκοστός

80

ογδοηκοστός

90

ενενηκοστός

100

εκατοστός

200

διακοσιοστός

300

τριακοσιοστός

400

τετρακοσιοστός

500

πεντακοσιοστός

600

εξακοσιοστός

700

εφτακοσιοστός (επτακοσιοστός)

800

οχτακοσιοστός (οκτακοσιοστός)

900

εννιακοσιοστός

1.000

χιλιοστός

2.000

δισχιλιοστός

1.000.000

εκατομμυριοστός

2.000.000

δεύτερος εκατομμυριοστός

1.000.000.000

δισεκατομμυριοστός

Ορθογραφικές παρατηρήσεις:

 1. ένατος-ενενηκοστός-εννιακοσιοστός!

 2. τεσσαρακοστός και όχι σαρακοστός ή σαραντακοστός

 3. πεντηκοστός και όχι πενηντακοστός

 4. εξηκοστός και όχι εξηντακοστός

 5. εβδομηκοστός και όχι εβδομηντακοστός

 6. ογδοηκοστός και όχι ογδοντακοστός

 7. ενενηκοστός και όχι ενενηντακοστός

 8. χιλιοστός και δισχιλιοστός, όχι δυσχιλιοστός (σε σύνθετες λέξεις με το 2 α’ συνθετικό το ι γίνεται υ)

 9. όμως εκατομμυριοστός και δύο εκατομμυριοστός ή δύο φορές εκατομμυριοστός

 10. δισεκατομμυριοστός με δις με ι, όχι υ

Συνεχίζεται

Τα Αριθμητικά είναι κι άλλα, πολλά…

Αριθμητικά

Κλίση ρημάτων α’ συζυγίας Παθητικής Φωνής στον Παρατατικό

εγώ χτενιζόμουν
εσύ χτενιζόσουν
αυτός/ή/ό χτενιζόταν
εμείς χτενιζόμαστε
εσείς χτενιζόσαστε
Αυτοί/ές/ά χτενίζονταν

Κλίση ομαλών ρημάτων α’ συζυγίας Παθητικής Φωνής στον Παρατατικό

Τα Παραθετικά των επιθέτων: Τι είναι και πώς χρησιμοποιούνται

Τα Παραθετικά των επιθέτων είναι η σύγκριση δύο ή παραπάνω ατόμων με επίθετα. Αν δεν υπήρχαν Παραθετικά, θα αναγκαζόμασταν να λέμε “Ο Γιώργος είναι καλός αλλά η Ασημίνα καλή καλή”. Εννοούμε φυσικά καλύτερη. Τι είναι λοιπόν τα Παραθετικά και πώς σχηματίζονται;

Βαθμοί

Οι βαθμοί των Παραθετικών είναι ο Θετικός, ο Συγκριτικός και ο Υπερθετικός. Ο Θετικός είναι η αρχική μορφή του επιθέτου (μικρός). Ο Συγκριτικός συγκρίνει το ουσιαστικό με ένα δεύτερο με την πρόθεση από (μικρότερος). Ο Υπερθετικός είναι η αύξηση του Συγκριτικού και συγκρίνει πολλά άτομα.

 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός
μικρός μικρότερος ο μικρότερος

 

Συγκριτικός

Ο Συγκριτικός σχηματίζεται είτε με την κατάληξη -ότερος ή -ύτερος είτε με τη λέξη “πιο” δίπλα από το επίθετο.

Όμορφος–>ομορφότερος/πιο όμορφος

 

Υπερθετικός

Ο Υπερθετικός σχηματίζεται με το οριστικό άρθρο μπροστά από τον Συγκριτικό.

όμορφος–>πιο όμορφος/ομορφότερος–>ο πιο όμορφος/ο ομορφότερος

Ανώμαλα Παραθετικά

Υπάρχουν πολλά, μεταξύ των οποίων:

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός
καλός καλύτερος/πιο καλός ο καλύτερος/ο πιο καλός
κακός χειρότερος/πιο κακός ο χειρότερος/ο πιο κακός
πολύς περισσότερος/πιο πολύς ο περισσότερος/ο πιο πολύς

Τα Παραθετικά των επιθέτων