Ευκλείδια διαίρεση

Ευκλείδια διαίρεση

Ασκήσεις:

117:9=

54:5=

34:9=

569:45=

345:23=

Advertisements